Zápis z jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha – Řeporyje ze dne 11.10.2008

ZÁPIS č. 3/2008 z jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha – Řeporyje ze dne 11.10.2008.

Přítomni:Mgr. Ing. Jan Liška, předseda Pan Karel Doláš, člen Ing. arch. Zdenka Nováková, člen Rndr. Helena Chmelířová, člen

Omluveni:David Roznětínský, člen Ing. Daniela Čubová, člen

1. Úvodní částMgr. Ing. Jan Liška zahájil jednání výboru, konstatoval, že výbor byl řádně svolán oznámením na úřední desce a že je plně usnášeníschopný, neboť jsou přítomni čtyři členové výboru.

Bylo hlasováno o programu jednání dle pozvánky.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, program byl schválen.

2. Komplex viladomů nad výrobnou Čermák a HrachovecDotčená lokalita: Pozemky p.c. 1567, 1566, 1565 a 1564 v k. ú. Řeporyje, severně od ulice Smíchovská vedle projektu Šafránka.

Za investora vystoupil pan ing. Rauš a předložil žádost o stanovisko k projektu, který zahrnuje 16 solitérních rodinných domů.

Výbor vznesl požadavek, aby investor vybudoval veřejnou plochu (park, hřiště, apd.), a to buď na vlastním pozemku (v rozsahu cca 10% rozlohy) nebo na obecním pozemku, s tím za pro takový případ bude uzavřena smlouva investora s obcí.

Vzhledem k tomu, že investor žádal pouze o předběžné stanovisko k projektu, nebylo

hlasováno o usnesení.

3. Ubytovací zařízení NEXIMA – žádost o stanovisko k dodatečnému stavebnímu povoleníDotčená lokalita: areál STAPO/NEXIMA v ulici K Třebonicům.

Investor NEXIMA a.s. předkládá žádost o stanovisko ke stavbě malé ubytovny, jež byla postavena na základě stavebního povolení, které bylo pro pochybení stavebního úřadu zrušeno.

Mgr. Ing. Jan Liška se dotázal investora, zda je pravdou, že přes výslovný nesouhlas městské části prosazuje ve svém areálu výstavbu velkého ubytovacího zařízení s desítkami bytů (Projekt služební byty NEXIMA). Investor to potvrdit s tím, že podle jeho názoru uvedené projekty spolu nesouvisejí.

Mgr. Ing. Jan Liška uvedl, že pokud by areál NEXIMA standardně fungoval, hlasoval by pro vydání kladného stanoviska, protože stavba již stojí. Je však toho názoru, že za situace, kdy investor prosazuje další výstavbu v areálu, jenž není stabilizován a existují tam nedořešené právní vztahy, nelze kladné stanovisko vydat.

Bylo hlasováno o usnesení:

„Výbor nedoporučuje vydat kladné stanovisko pro dodatečné stavební povolení do doby, než dojde k dohodě mezi investorem a městskou částí o fungování a budoucnosti areálu NEXIMA.“

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo schváleno. Investor byl následně vyzván k jednání s městskou částí.

4. Tenisová Přetlaková Hala v areálu Sokol ŘeporyjeDotčená lokalita: Hřiště Sokolu Řeporyje, ulice Postřekovská.

Pan Zbyněk Jiras žádá o souhlas s umístěním přetlakové haly v areálu hřiště, která umožní provoz hřiště v zimních měsících. Rozměry haly jsou: délka 55 m, šířka 36 m, výška 9,2 m (část haly by byla pod úrovní terénu). Hala po skončení zimních měsíců vždy demontována.

Pan Doláš uvedl, že podporuje jakékoliv aktivity směřující k rozvoji sportovišť v Řeporyjích.

Investor byl vyzván, aby si zajistil souhlasy majitelů sousedních nemovitostí. Dále byl vyzván k dodání vizualizace objektu (zákres do fotografií uvedené lokality) s tím, že výbor poté rozhodne.

Projednávání žádosti bylo následně odročeno.

5. Stavba zahradního bazénu u domu č.p. 954/9M, Smíchovská uliceDotčená lokalita: Pozemek p.č. 443/12 v k. ú. Řeporyje, severně od ulice Smíchovská, v části

sousedící s hřbitovní zdí.
Manželé Dražilovi žádají o souhlas s výstavbou bazénu o ploše 24 m².
Byla diskutována etická stránka výstavby s ohledem na sousedící hřbitov a stavba byla

jednomyslně shledána jako nevhodná. Mgr. Ing. Jan Liška uvedl, že manželé Dražilovi museli
stěmito omezeními počítat již v době, kdy dům kupovali.
Bylo hlasováno o usnesení:

„Výbor nesouhlasí s výstavbou bazénu s ohledem na to, že má být umístěna v bezprostředním sousedství hřbitova.“

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo schváleno.

6. Opěrná zeď pro budoucí stavbu penzionu pro senioryDotčená lokalita: Pozemky p.č. 243/1 a 1590/2 v k.ú. Řeporyje, severně od ulice KTřebonicům.

Investor uvedl, že v současné době mu jde především o zajištění svažitého pozemku. Opěrná zeď později bude tvořit základy penzionu o 2 NP.

Stavba penzionu bude projednávána samostatně. Výbor vyzval investora, aby s dostatečným předstihem dodal vizualizaci budovy penzionu, zejména pohledy z náměstí.

Bylo hlasováno o usnesení:

„Výbor souhlasí s výstavbou opěrné zdi na pozemcích p.č. 243/1 a 1590/2 v k.ú. Řeporyje.“

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo schváleno.

7. Novostavba bytového domu OřešskáDotčená lokalita: Pozemky p.č. 1532/95 a 1532/96 v k.ú. Řeporyje, severně od ulice Ořešská.

Popis projektu: Malý bytový dům se zastavěnou plochou 315 m² a 3 NP.

Za investora vystoupil ing. Radim Vencl. Investor si je vědom omezení pro výstavbu na daném území a proto žádá o výjimku. Alternativně by mohl na pozemku postavit několik rodinných domků na způsob sousedního projektu 42 rodinných domů, ale nepovažuej to za šťastné řešení.

Investor nabízí, že na podstatné části pozemku (dle územního plánu biokoridor) vybuduje parkovou plochu a hřiště apřevede je do majetku městské části.

Ing. arch. Zdenka Nováková vyzdvihla kvalitní architektonické řešení objektu.

Bylo hlasováno o usnesení:

„Výbor souhlasí s výstavbou objektu jako výjimečně přípustného pro danou lokalitu, a to za podmínky, že před vydáním územního rozhodnutí bude uzavřena smlouva mezi investorem a městskou částí vybudování veřejného prostranství (zeleň,hříště apd.).“

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo schváleno.

8. Projekt rodinného domu v ulici SousedníDotčená lokalita: Pozemky p.č. 854/1-4 a 855/1-2 v ulici Sousední.

Popis projektu: Investor pan Žalský žádá o souhlas se stavbou rodinného domu s plochou střechou. Chce tak realizovat svou představu o bydlení a má již zpracovanou projektovou dokumentaci. Uvádí, že v bezprostředním sousedství se nachází hasičská zbrojnice též s plochou střechou.

Stavba se nachází v historické části obce, a proto byla projednána jako výjimečně přípustná.

Výbor se rozhodl zohlednit blízkost hasičské zbrojnice a skutečnost, že objekt je vidět de facto jen z protilehlého svahu.

Bylo hlasováno o usnesení:

„Výbor souhlasí s výstavbou objektu jako výjimečně přípustného pro danou lokalitu.“

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo schváleno.

9. Projekt bytové domy JeremiášovaDotčená lokalita: Pozemky p.č. 151/332, 151/360, 151/372, 151/374, 151/375, 151/376, 151/337, 151/339 v k.ú Stodůlky, jižně od ulice Jeremiášova, vedle supermarketu Billa (dříve Delvita).

Popis projektu: Investor předkládá nový projekt, který předpokládá menší zastavěnost území ve srovnání s projektem původním. Investor zároveň žádá, aby MC Praha -Řeporyje netrvala na splnění všech podmínek, jako např. vybudování biokoridoru směrem k prostoru Řepory, neboť se mu nedaří dosáhnout dohodu s vlastníky příslušných pozemků.

Investor je však připraven jednat s obcí o splnění dalších podmínek, včetně poskytnutí příspěvku na obecní infrastrukturu.

Bylo hlasováno o usnesení:

„Výbor nedoporučuje odsouhlasit předložený projekt do doby, než bude vyřešeno celé území mezi zastavěnou částí obce, Makrem a Jeremiášovou a než bude uzavřena dohoda mezi investorem a městskou částí o jeho příspěvku na infrastrukturu.“Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo schváleno. *** Na konci schůze byl výbor informován o novém řízení ve věci zázemí údržby zeleně firmy

BENE. Výbor je toho názoru, že městská část musí v územním řízení uplatnit námitky tak,
aby se stavbě zabránilo.
Zapsala Rndr. Helena Chmelířová

Napsat komentář