Podněty pro nový územní plán hlavního města Prahy

V tomto textu naleznete kopii dokumentu s podněty pro nový územní plán hlavního města Prahy, který je v originále ke stažení zde na stránkách MČ Praha Řeporyje.

I. OBECNÉ PRINCIPY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

1. MČ Praha – Řeporyje v maximální míře preferuje, aby byl zachován stávající ráz krajiny, jakož i dominující způsoby využití jejího území. Těmi jsou:

(a) území určená pro bydlení, kde převažuje rozvolněná výstavba individuálních rodinných domů, resp. původní rurální architektura v centrální části obce;1

(b) území určená pro volný čas a rekreaci, tj. především sportoviště, pozemky plnící funkci lesa a jiná „zelené“ území, a to zejména v okolí Řepory, Jinočanského potoka, Dalejského potoka a na Zadní Kopanině;

(c) území využívaná pro zemědělskou prvovýrobu, především orná půda.

2. MČ Praha – Řeporyje má zájem zůstat alternativou pro rychle se rozvíjející území v západní části Prahy (Praha 13, Zličín, Barrandov), kde v současné době probíhá intenzívní výstavba moderních objektů ryze městského charakteru – bytové domy, kancelářské objekty, obchodní centra, apod.

Budoucím občanům chce nabídnout možnost žít jiným životním stylem v prostředí, které se svojí povahou v určitých aspektech podobá venkovu.

3. MČ Praha – Řeporyje preferuje rozvoj území v severní částí jejího obvodu, případně v západní části severně od Pražského okruhu (území uvedená v části II. pod čísly 1 až 7).

Naopak MČ nepovažuje za žádoucí novou výstavbu ve východní a jižní části jejího obvodu (území uvedená v části II. pod čísly 8 až 11).

4. Jako výjimečně přípustné způsoby využití území v některým přesně ohraničených lokalitách MČ Praha – Řeporyje připouští:

(a) výstavbu bytových domů s maximálně 4 nadzemními podlažími, a to na jih od ulice Jeremiášova (bezprostředně sousedící pruh o šířce zhruba 150m), avšak pouze tam, kde takovou výstavbu umožňuje stávající územní plán a kde tato výstavba bude navazovat na existující sídliště a bude tedy představovat přechod mezi sídlištěm a preferovanou zástavbou na území obce;

(b) výstavbu objektů pro obchod a služby na sever od napojení Pražského okruhu na ulici Ořešskou, kde stávající územní plán v současné době umožňuje výstavbu objektů pro nerušící výrobu.

5. MČ Praha – Řeporyje má zájem zachovat v plné míře územní rezervy pro školy a jinou občanskou vybavenost (zdravotnická zařízení, sociální služby), resp. tato území dále rozšiřovat tak, aby se zlepšila dostupnost těchto služeb pro občany MČ.

6. MČ Praha – Řeporyje má dále zájem na tom, aby v co nejširší míře na jejím území vznikaly nové zelené plochy, a to především formou zalesňování. To platí zejména o okolí Pražského okruhu, kde MČ navrhuje zřídil prstenec lesů, který by absorboval emise hluku a zplodin z automobilové dopravy.

7. MČ požaduje vypracování zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, neboť je známo z praxe, že stavební úřad vykládá některé pojmy uvedené v územním plánu značně benevolentně a povoluje stavby, které jsou pravděpodobně v rozporu s platným územním plánem (např. umístění betonárky v zóně pro nerušící výrobu nebo stavby kancelářské budovy – tzv. „zázemí údržby zeleně“ v území určeném pro izolační zeleň).

8. Přílohou tohoto dokumentu je obrazová Příloha, která obsahuje návrh na využití těch území, která MČ považuje za nejdůležitější z hlediska svého rozvoje. Slovní popis obsažený v tomto dokumentu musí být vykládán v souladu s takovou obrazovou přílohou. Obrazová příloha má při výkladu přednost před slovním vymezením dotčených území uvedených v tomto dokumentu.

II. VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ÚZEMÍ

1. Území mezi ulicemi Jeremiášova, Jáchymovská, Radouňova, Ve Výrech a budoucí Jinočanskou spojkou

-s výjimkou pásu podél ulice Jeremiášova je preferována výstavba rodinných domů a tomu odpovídající občanské vybavenosti; MČ odsouhlasila příslušnou zástavbovou studii zpracovanou společností APRIS;

-MČ má zájem o rozšiřování zalesněné plochy Řepory a již za tím účelem navrhla změnu způsobu využití pozemků p.č. 154/1 a 151/242 v k.ú. Stodůlky (viz též Příloha);

2. Území mezi ulicemi Jeremiášova, Jáchymovská a Smíchovská

-MČ nesouhlasí s využitím tohoto území pro stavbu dalších bytových domů; na zbytku území je preferována výstavba rodinných domů, resp. zřízení zelených ploch;

3. Území mezi ulicemi K Třebonicům, Ve Výrech a budoucí Jinočanskou spojkou a na ně navazující území jižně od ulice KTřebonicům (okolí sila)

-MČ preferuje relokaci stávajících průmyslových areálů, které se zde nacházejí a které se významnou měrou podílejí na znečišťování životního prostředí v obci;

-proto MČ navrhuje, aby se změnil způsob využití příslušného území z nerušící výroby (VN) na sportoviště (SP) s tím, že na východě toto území bude odděleno od stávající zástavby parkovou plochou (ZP); konkrétní navrhované řešení tohoto území ukazuje Příloha;

-do doby než výše uvedená relokace průmyslových areálů proběhne, MČ nesouhlasí s jakýchkoliv novou výstavbou na tomto území;

4. Území mezi ulicemi Ořešská, K Třebonicům, Pražský okruh a budoucí Jinočanskou spojkou – severně od železniční trati

-MČ trvá na odstranění všech dočasných průmyslových staveb do 31.12.2010, tak jak to předpokládá stávající územní plán, a preferuje relokaci ostatních průmyslových areálů, které se zde nacházejí a které se významnou měrou podílejí na znečišťování životního prostředí v obci;

-v budoucnu by toto území mělo být využito v souladu s obecnými principy nastíněnými v části I., tj. využito převážně pro bydlení s tím, že MČ navrhuje konkrétní řešení tohoto území v souladu s tím, jak je to znázorněno v Příloze;

-MČ navrhuje, aby území v okolí tzv. sila jižně od ulice k Třebonicům, které je dnes určeno pro nerušící výrobu (VN), bylo změněno takto: severní část na všeobecně smíšené (SV) a jižní část na veřejné vybavení (VV) – vymezení

předmětných území obsahuje Příloha;

-území sousedící s Pražským okruhem, které dnes není určeno k výstavbě, by mělo být zalesněno;

5. Území mezi ulicemi Ořešská, K Třebonicům, Pražský okruh a budoucí Jinočanskou spojkou – jižně od železniční trati

-MČ preferuje budoucí využití tohoto území pro výstavbu rodinných domů, resp. zřízení zelených ploch s tím, že podél Pražského okruhu severně od sjezdu na ulici Ořešská MČ navrhuje změnu způsobu využití území na obchodní komplex (ZOB) – viz Příloha;

-napojení nové obslužné komunikace znázorněné v Příloze na ulici Ořešskou by mělo být provedeno tak, aby bylo co nejblíže dálničnímu sjezdu;

-území sousedící s Pražským okruhem, které dnes není určeno k výstavbě, by mělo být zalesněno;

6. Území mezi ulicemi Ořešská, K Zadní Kopanině a Pražský okruh

-MČ preferuje budoucí využití tohoto území pro výstavbu rodinných domů s tím, že území sousedící s Pražským okruhem, které dnes není určeno k výstavbě, bymělo být zalesněno;

-MČ navrhuje, aby území v okolí zahrádkářské kolonie bylo rozděleno na jižní část, která by měla být zalesněna, a na severní část určenou pro výstavbu rodinných domů – viz Příloha;

7. Území mezi ulicemi Mládkova, Delejská, Smíchovská (na východě ohraničené hranicí MČ)

-MČ souhlasí se stávajícím využitím území pro individuální výstavbu rodinných domů; je ale zásadně proti tomu, aby k tomu byly v budoucnu využívány ty pozemky, které dnes představující zelené resp. volné plochy (pozemky určené k plnění funkce lesa, louky, zahrady, orná půda, resp. všechny pozemky, které dnes nejsou zastavitelné);

-MČ navrhuje, aby způsob využití území znázorněného v Příloze byl změněn na zónu oddechu (SO1), a to s přihlédnutím na existenci chráněného území v jeho jižní části;

-MČ dále navrhuje změnu území tzv. Vápenky (p.č. 1399 a sousední pozemky v k.ú. Řeporyje) a Trunečkova mlýna (p.č. 1406 a sousední pozemky v k.ú. Řeporyje) ze současného využití všeobecně smíšené (SV) na zónu oddechu (SO); důvodem je skutečnost že území se nachází v chráněném území a stavby nacházející se na tomto území jsou zřícené a neplní již svoji funkci;

-MČ preferuje rozšíření zelených ploch severně od Dalejského potoka (např. formou zalesňování);

-MČ dále požaduje, aby území východně od zastavěné části obce bylo náležitě odděleno od vysokopodlažní zástavbu vznikající západně od sídliště Velká Ohrada;

8. Území mezi ulicemi K Zadní Kopanině, Mládkova, Pražský okruh (na východě ohraničené hranicí MČ)

-MČ má za to, že další rozvoj tohoto území není žádoucí, dokud pro takové účely nebudou využita ostatní vhodná území;

-MČ preferuje stabilizaci tohoto území, utlumení podnikatelské činnosti (zejména v povrchovém lomu) a především rozšíření zelených ploch jižně od Dalejského potoka (např. formou zalesňování);

-MČ souhlasí s předpokládaným trvalým využitím tohoto území, tak jak to předpokládá stávající územní plán;

9. Území mezi Pražským okruhem a zastavěnou částí Zadní Kopaniny (na západě a na východě ohraničené hranicí MČ)

-MČ požaduje zachovat stávající způsob využití území, kterým je zemědělská prvovýroba;

-MČ nesouhlasí s tím, aby v této části obce vznikaly průmyslové nebo logistické objekty, tak jak navrhují vlastníci určitých pozemků;

-MČ preferuje rozšiřování zelených ploch na tomto území (např. formou zalesňování);

-MČ požaduje zohlednit výjimečnost usedlosti Zmrzlík a zachovat stávající charakter území v jejím okolí;

10. Území odpovídající zastavěčásti Zadní Kopaniny a jejímu bezprostřednímu

-MČ na tomto území připouští pouze individuální výstavbu rodinných domů,a to za předpokladu, že výstavba bude bezprostředně navazovat na existující zástavbu, vyplní existující mezery a nebude zasahovat do zelených ploch;

-MČ zásadně nesouhlasí s jakoukoliv výstavbou bytových domů, průmyslových objektů nebo s hromadnou komerční výstavbou rodinných domů na tomto území;

-MČ preferuje rozšiřování zelených ploch na tomto území (např. formou zalesňování);

-MČ navrhuje změnit způsob využití pozemků bývalé pily (p.č. 83, 84, 85/2 a sousedící v k.ú. Zadní Kopanina) na zónu oddechu (SO1), a to s přihlédnutím na existenci CHKO Český kras.

11. Území jižně od zastavěčásti Zadní Kopaniny (na západě, na východě a na jihu ohraničené hranicí MČ)

– MČ nesouhlasí s jakoukoliv novou výstavbou na tomto území;

-MČ preferuje stabilizaci a rozšiřování zelených ploch, a to s ohledem na existenci CHKO Český kras.

III. NÁVAZNOSTI NA ZPŮSOB VYUŽITÍ ÚZEMÍ JINÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTI

1. Tranzitní automobilová doprava

Již v současné době je MČ Praha – Řeporyje nadměrně zatěžována tranzitní automobilovou dopravou.

Vzhledem k tomu, že prakticky celé údolí Dalejského a Prokopského potoka je pro automobily neprůjezdné, je obec prakticky jedinou spojnicí mezi Pražským okruhem a územím severně od ulice Jeremiášova (zejména se jedná o území Prahy 13 a sousedících městských částí).

Alternativou k průjezdu přes obec je pro řidiče cesta přes dálnici D5, která představuje zajížďku dlouhou několik kilometrů.

Tranzitní doprava je velmi nevhodně vedena přes centrum obce včetně náměstí. Místní komunikace nebyly k takovému účelu projektovány (na mnoha místech např. chybějí chodníky) a exhalace zásadním způsobem zatěžující životní prostředí v obci. Nejvíce jsou zatíženy ulice Jáchymovská, Smíchovská, Ořešská, Dalejská a na ni navazující K Zadní Kopanině.

Centrem obce dnes podle dopravní studie zpracované Útvarem rozvoje hl. m. Prahy projíždí kolem 14.000 vozidel denně. Toto číslo se má dále podstatně zvýšit, tak jak budou dokončovány již schválené stavby na území uvedeném výše.

S ohledem na to MČ Praha – Řeporyje požaduje:

(a) aby dostavbě Jinočanské spojky (CP1) byla při rozvoji hl. m. Prahy dána maximální priorita; a

(b) aby výstavba tzv. Západního města resp. další výstavba na rozvojových územích Prahy 13 a sousedních městských částí byla podmíněna dobudováním Jinočanské spojky (CP1).

Pro úplnost je třeba uvést, že zprovoznění jižní části Jinočanské spojky (CP1) není řešením, neboť doprava tím bude svedena opět do centra Řeporyjí přes ulici KTřebonicům a dále přes ulice Jáchymovská a Smíchovská.

Napsat komentář