Jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj ZMČ Praha – Řeporyje

Přináším vám exkluzivní kopii 🙂 zápisu z jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj ZMČ Praha – Řeporyje ze dne 19.2.2007. Mám z něj ohromnou radost. Konečně vidím černé na bílém jak jedná část zastupitelstva MČ. Vypadá to, že Řeporyje nepohltí moderní paneláková zástavba.

Originál tohoto zápisu nalzenete v elektonické podobě (PDF) zde na stránkách Klubu za zelené Řeporyje.

Zápis č. 2/2007 z jednání Výboru pro výstavbu a rozvoj ZMC Praha –Řeporyje ze dne 19.2.2007
Přítomni:

  • Mgr. Ing. Jan Liška, předseda
  • David Roznětinský, člen
  • RNDr. Helena Chmelířová, člen
  • Zástupci investoru a veřejnost

1. Úvodní část

Mgr. Ing. Jan Liška zahájil zasedání výboru, konstatoval, že výbor byl rádně svolán
oznámením na úřední desce a že je plně usnášeníschopný, neboť jsou přítomni všichni tři
členové výboru. Poté prohlásil, že nemůže hlasovat ve věci Obytný soubor Jáchymovská,
neboť je vlastníkem sousední nemovitosti a má tedy vztah k projednávané věci. Zasedání
nadále vedla RNDr. Helena Chmelířová.

2. Obytný soubor Jáchymovská

RNDr. Helena Chmelířová formulovala stanovisko výboru, a to, že výbor souhlasí se změnou
projektu, tak jak byl předložen (rodinné domky v kontaktu se stávající zastávající zástavbou,
snížení nejvyššího objektu o jedno patro).

K probíhajícímu územnímu řízení byly vzneseny následující připomínky:
Vzhledem k tomu, že v přilehlých komunikacích dojde k výkopovým pracím a následně
k zvýšenému provozu vozidel, požadujeme opravu komunikace Radounova a výstavbu
chodníku až ke křižovatce Radounova/ Pruhonek. Jedná se zejména o chodník na pozemku
p.č. 151/345 k.ú. Stodůlky., který je ve vlastnictví HMP a je svěřen do správy Městské části Praha – Řeporyje.

Dále požadujeme znovu prověřit řešení křižovatky s ulicí Jáchymovská, a to především
v souvislosti s plánovanou zástavbou na druhé straně Jáchymovské ulice. Jedná se především
o vybudování připojovacích resp. odbočovacích pruhu.
Výbor jménem městské části poděkoval investorovi za nabídku přislíbené pomoci při
plynofikaci školky.
Bylo hlasováno o usnesení:

„Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha – Řeporyje souhlasí s novou verzí projektu Obytný soubor Jáchymovská, pokud investor dodrží všechny
dohodnuté podmínky.“

Výsledek hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ing. Jan Liška), usnesení bylo přijato.

2. Projednání projektu „2 Rodinné domy Řeporyje“ – změna územního plánu

Zástupce investora informoval o záměru postavit 2 rodinné domy v lokalitě Koteřovská a
zdůraznil, že se jedná o stavbu vysoce nadstandardních rodinných domu, která přivede do
obce obyvatele z vyšší třídy. Bude zachován i rezidenční charakter území. Předmětné
pozemky jsou navíc velmi dobře zainvestování.
Mgr. Ing. Jan Liška vyjádřil k požadované změně nesouhlasné stanovisko s odůvodněním:

(i) na území městské části existuje dostatek stavebních pozemku vhodných pro výstavbu
rodinných domu a není tedy důvod, aby byla výstavba umožněna na pozemcích určených pro
zelené plochy (jako jsou sady a zahrady);

(ii) druhý důvod je majetkoprávní: sousední pozemek o rozloze cca 500 metrů
čtverečních, který bude pravděpodobně připojen k pozemkům určeným pro realizaci projektu,
byl v roce 2005 prodán městskou části tehdejšímu majiteli pozemku za cenu cca 460,- Kč za metr čtvereční, a to z důvodu, že se nejedná o stavební pozemek; v dnešní době se přitom
cena srovnatelných stavebních pozemku pohybuje kolem 4000,- Kč až 5000,- Kč za metr
čtvereční; vzhledem k této skutečnosti tedy není akceptovatelné, aby investor pozemky
zastavěl a získal na úkor městské části prospěch ve výši cca 2 miliony Kč.

Bylo hlasováno o usnesení:

„Výbor pro výstavbu a rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha – Řeporyje nesouhlasí
se změnou územního plánu navrhovanou za účelem realizace projektu 2 rodinné domy
Řeporyje.“

Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato.

Zapsala Helena Chmelířová

Starší zápis z jednání s investorem projektu Obytný soubor Jeremiášova ze dne 24.1.2007 také stojí za vaší pozornost.

Napsat komentář